Наказателно право

Възобновяване на наказателно дело.

Възобновяване на наказателно дело

Възобновяване на наказателно дело е извънреден способ, чрез който се предоставя възможност да се отмени влязла в сила присъда. Това е извънреден способ, а не четвърта инстанция, точно и затова успеваемостта при този вид дела е изключително слаба. В днешния материал ще се опитам да представя нагледно при какви обстоятелства и от кого може да бъде направено такова искане.

Основания за възобновяване на наказателно дело.

Основанията, при които може да се иска възобновяване, са изчерпателно изброени в НПК:

 • Някои от доказателствата, върху които се основава присъдата, решението, определението или разпореждането, се окажат неистински. Практиката на Върховния съд е, че няма значение дали неистинските доказателства са единствените, върху които се е позовал съдът, стига да е стъпил на тях при вземането на решението си. Най-често такива доказателства са свързани с лъжесвидетелстване или фалшив документ.
 • Съдия, съдебен заседател, прокурор или разследващ орган е извършил престъпление във връзка с участието си в наказателното производство. При тази хипотеза не се касае за каквото и да е престъпление, а някое от престъпленията против правосъдието. Трайната практика на Върховния съд е, че няма значение дали присъдата, за която се иска възобновяване, е правилна или не. Стига да е налице доказано престъпление, то делото следва да бъде възобновено.

Nota Bene! За да бъде възобновено наказателно дело на някое от тези две основания е нужно да има  влязла в сила присъда, доказваща тези обстоятелства. По изключение, ако не може да се търси наказателната отговорност на дееца, то тези основания могат да бъдат доказани и чрез разследване.

 • Чрез разследване се разкрият обстоятелства или доказателства, които не са били известни на съда, постановил присъдата, решението, определението или разпореждането, и имат съществено значение за делото. Тези обстоятелства трябва да бъдат с ключово значение за делото. Например: В последствие се установи, че за лицето е настъпила реабилитация, неотразена в свидетелството за съдимост, поради което осъденият е следвало да бъде освободен от наказателна отговорност, вместо осъден условно.
 • С решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) е установено нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧОС), което има съществено значение за делото.
 • Допуснати са съществени нарушения при прилагането на процесуалния и материалния закон или определеното наказание е крайно несправедливо, но само и единствено за присъди и решения, които не са проверени по касационен ред пред Върховния съд.
 • Допусната е екстрадиция в случай на задочно осъждане при дадена гаранция от българската държава за възобновяване на наказателното дело – за престъплението, за което екстрадицията е допусната. В тази хипотеза, делото задължително се възобновява, без да се преценява, каквото и да е било друго основание.

Срок за възобновяване на наказателно дело.

Срокът за подаването на искане за възобновяване на наказателно дело по правило е шестмесечен. Той започва да тече от различен момент, съобразно обстоятелствата по конкретното дело:

 • От влизане в сила на присъдата или решението.
 • От разкриването на новите обстоятелства, когато те са основание за възобновяване.
 • От уведомяването за съответното решение.
 • От узнаването за влязлата в сила присъда, когато се касае за задочно осъден.
 • От срока на фактическо предаване на осъденият, в случаите на допусната екстрадиция.

Кой разглежда делото за възобновяване?

По правило, компетентен да разгледа искане за възобновяване на наказателно дело е Върховният касационен съд. Преди промените в НПК от 2019 г., Върховният съд беше единственият орган, който се произнасяше по такива искания. През 2019 г. се разшири възможността за депозиране на искания за възобновяване на наказателното дело, като се предостави възможност и на осъдените лица, сами да правят такова искане. По тази причина, за да не се претоварва Върховният съд – компетентността на част от делата за възобновяване беше променена и сега те се разглеждат от апелативен съд.

На апелативния съд са подсъдни делата за възобновяване на основание допуснати съществени процесуални нарушения, но само ако актът е постановен от районен съд или от окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение на новите присъди. Това е така, защото по правило новите присъди на окръжния съд като втора инстанция, подлежат на обжалване пред Върховния съд и когато не са, но има основания за възобновяване, е редно отново Върховният съд да се произнесе. Във всички останали случаи, когато не е компетентен апелативният съд, делото се разглежда от Върховния съд.

Кой може да иска възобновяване на наказателно дело?

Компетентни органи.

По правило, компетентни да искат възобновяване на наказателно дело от съдебните органите са окръжният, военният, главният и европейският делегиран прокурор.

Компетентни да искат възобновяване на наказателно дело са окръжният и военният прокурор, когато основанието е свързано с извършено престъпление или неистински доказателства или чрез разследване се разкрият обстоятелства или доказателства, неизвестни на съда и с особено значение за делото. Главният прокурор може да поиска възобновяване на наказателно дело на останалите основания. Европейският делегиран прокурор може да иска възобновяване на наказателно дело на всички основания, когато се касае за дело от компетентност на Европейската прокуратура.

Компетентни граждани.

Компетентен да иска възобновяване на наказателно дело от гражданите е единствено и само осъденият. Съобразно правилата на НПК, не всеки осъден може да иска възобновяване, а само осъденият:

 • За престъпление от общ характер. Според българското право някои по-леки престъпления са определени като такива от частен характер, при които не участва прокурор, а обвинението се доказва от пострадалия. Такива са например, обидата и клеветата. Всички останали, при които се провежда досъдебно производство и обвинението се доказва от прокурор, са престъпления от общ характер. Престъпленията от частен характер не подлежат на възобновяване по искане на осъденото лице.
 • Който не е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Второто ограничение във връзка с възможността осъденото лице да иска възобновяване на наказателно дело е същият да не е освободен от наказателна отговорност с административна санкция – глоба. По реда на освобождаването от наказателна отговорност се провеждат производства, касаещи се за леки престъпления, при които лицето не е осъждано и причинените вреди са възстановени. Този вид дела, отново не подлежат на възобновяване по искане на осъденото лице.
 • Когато основанията за възобновяване са свързани с осъдително решение на ЕСПЧ, допуснати процесуални нарушения или допусната екстрадиция. Третото ограничение е свързано с основанията, на които може да се иска възобновяване. Осъденият не може да иска възобновяване на първите три основания. Това е така, защото ако са налице, компетентните органи са длъжни сами да поискат такова.

Nota Bene! Всички останали участници в наказателния процес, както и осъдените лица, непопадащи в горната категория, могат индиректно да направят искане чрез сезирането на гореспомената група компетентни органи.

Правомощия на съда.

В процедурата по възобновяване съдът има няколко правомощия:

 • Да отхвърли молбата за възобновяване като неоснователна.
 • Да уважи молбата и възобнови делото като го върне за ново разглеждане от съответния съд.
 • Да уважи молбата и възобнови делото като оправдае съответния подсъдим.
 • Да уважи молбата и възобнови делото като наложи административно наказание.
 • Да уважи молбата и възобнови делото като измени съдебния акт, но само когато изменението е в полза на осъдения.

Nota Bene! Още с внасянето на молбата в съда, осъденото лице има право да поиска спиране изпълнението на наказанието. Съдът се произнася по искането за спиране веднага.

Моят съвет е винаги, когато се колебаете за това дали са налице основания за възобновяване на наказателно дело, да се консултирате с адвокат – специалист в областта на наказателното право. При последния ми случай, клиентът ми се свърза с мен, когато вече присъдата е приведена в изпълнение и настанен в затвор, след като е защитаван от служебен защитник. Със съдействието ми, делото беше възобновено, а присъдата заменена от ефективна с условна. Предстои завеждане на дело и за обезщетение. Споделям мотивите на съдебния акт с обезличени данни:

 

Спечелено дело за възобновяване

Спечелено дело за възобновяване Спечелено дело за възобновяване Спечелено дело за възобновяване

Спечелено дело за възобновяване


Ако темата Ви се е сторила интересна, разгледайте блога за още подобни материали. Там ще намерите още теми в раздел “административно право”, както и в раздел: “наказателно право” .

5/5 - (13 гласа)

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *