Наказателно право

Шофиране след употреба на наркотици.

Шофиране след употреба на наркотици.

Шофиране след употреба на наркотици е едно от най-често извършваните престъпления през 2022 г. Поради актуалността на проблема и все повечето пътни инциденти, днес Ви представям наказателноправните последици при шофиране след употреба на наркотици. В предишния ми материал, можете да се запознаете какви са санкциите при шофирането под въздействие на алкохол.

Кои вещества се считат от закона за наркотици?

Логично, на първо място следва да бъде уточнено какво разбира законът под наркотици. В специална наредба законодателят е изброил изчерпателно всички вещества, които се смятат за наркотици. Съобразно тази наредба, те се разделят на две групи:

 • Високорискови, сред които се включват амфетамин; дезоморфин; етиламфетамин; кокаин; продукти с активно вещество THC (коноп; марихуана; хашиш и т.н.); метиламфетамини; опиуми; хероин; продукти с активно вещество метилендиоксиметамфетамин (MDMA, екстази и др.); метадон; кодеин; морфин и др.
 • Рискови, сред които се включват бромазепани; бутандиоли; диазепам; кетамин; клоназепам; трамадол и др.

Някои от тях се използват законно в хуманната и ветеринарната медицина и е възможно същите да са предписани с рецепта. Повече по темата, можете да прочетете в един от предишните ми материали – притежание на наркотици за лична употреба.

Шофиране след употреба на наркотици и шофиране под въздействие на наркотици.

Между шофиране след употреба на наркотици и шофиране под въздействие има съдържателна разлика. При шофирането след употреба на наркотици е по-скоро нормално да не са налице никакви противопоказания за управление на МПС. Точно обратното е при шофиране под въздействие на наркотици. В нашето наказателно право е възприета политика за нулева толерантност и шофиране след употреба на наркотици е престъпление. За разлика от алкохолната употреба, където по тълкувателен път съдебната практика е утвърдила възприемането на квалифициращия признак “пияно състояние” при наличие на над 0,5 промила алкохол в кръвта на водача на МПС, то при установяване на употреба на наркотични вещества или техни аналози все още такъв “качествен” показател не е дефиниран от науката. Или по-просто казано: Към 2022 г. не съществува начин, по който да се установи дали лицето е под пряко въздействие на наркотици или не.

Това означава само едно – дори лицето да не е под пряко въздействие на наркотика, шофиране СЛЕД употреба на наркотици ПРОДЪЛЖАВА ДА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! В тази връзка – из интернет пространството се намират множеството „съвети”, част от които, за съжаление, от колеги адвокати, които насочват хората да признават още на място, че са употребели наркотици, но употребата е била преди време. По този начин, често се случва лицата, подведени, да признават за употребата на наркотици, респ. шофиране след употреба на наркотици. Линия на защита, в която лицето твърди, че е употребен наркотик много преди шофирането, при настоящата правна уредба, по мое мнение, е напълно несъстоятелна.

Правила за установяване на шофиране след употреба на наркотици.

Установяването на шофиране след употреба на наркотици е сложен процес, при който често се допускат множество грешки. Тези грешки могат да бъдат в основата на оправдателна присъда при повдигане на обвинение за шофиране след употреба на наркотици. На първо място, съобразно правната уредба, лицето трябва да шофира автомобила, за да бъде проверено за употреба на наркотици. Ако автомобилът е в спряно състояние или шофирането не е на път, отворен за обществено ползване, то полицейските органи не могат да извършват проверка за употреба на наркотици. Повече можете да прочетете в материала, посветен на отказа от тест за наркотици и алкохол.

Наредбата предвижда още, че лицето трябва да издава с поведението си или с други външни белези съмнение за употреба за наркотици. Започвайки проверка с Drugtest 3000 или Drugtest 5000, полицейските служители следва да попълнят и протокол, в който да опишат въпросните външни белези. Ако проверяваният откаже извършването на проверка, не приеме показанията на Дръгтест-a или не е в състояние на даде проба се издава талон за медицинско изследване. В този талон се указва в кое медицинско заведение може да извърши медицинското изследване и докога следва да се яви. В тази насока, съветвам при въпрос от полицейските служители дали сте употребявали наркотици, да не бързате да си признавате. Ако с поведението си не разкривате употреба, е доста вероятно да не Ви направят проверка с устройството. Дори и да излъжете, съобразно правилата на наказателното право – няма да носите отговорност за лъжесвидетелстване.

Nota Bene! Ако лицето даде положителна проба за употреба на наркотици, то за полицейския орган възниква задължението да придружи лицето до мястото за извършване на медицинско изследване.

Отказ от проверка за наркотици. Шофиране след употреба на наркотици.

Шофиране след употреба на наркотици, установено с DrugCheck.

Важно е да се уточни и кои вещества се откриват чрез Dreger DrugCheck-а, използван от полицейските органи. Към 2022 г., полицейските органи използват Dräger DRUGTEST 3000 и Dräger DRUGTEST 5000 със специализирани тестови касети. Съобразно техническите характеристики на последния, той открива следните наркотични вещества:

 • Канабиноиди (марихуана, канабис) – до 14 часа (зависимост и от настройката на чувстивителността в анализатора);
 • Бензодиазепини – до 72 часа (зависи от вида на приетия медикамент).
 • Амфетамини  – до 72 часа;
 • Метамфетамини – до 72 часа;
 • Екстази – до 48 часа,
 • Опиати (хероин, морфин) – до 21 часа;
 • Кодеин – до 12 часа;
 • Кокаин –  до 60 часа;
 • Метадон – до 24 часа;

Nota Bene! Това са характеристиките посочени от производителя! Те могат да варират много, в зависимост от честотата, интензитета, вида на наркотика и най-вече от способността на организма да разгражда приетото вещество. Възможно е техническото устройство да отчете наркотик, консумиран и през по-далечно от посоченото време!

Шофиране след употреба на наркотици, установено с кръвна проба.

Вторият и възприеман за по-точен начин за установяване на шофиране след употреба на наркотици е чрез химико-токсикологично изследване. Съобразно реда за установяването, то се извършва в спешните отделения на многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ и във филиалите на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), които се намират извън областните градове, както и в лечебните заведения, в които лицата са транспортирани за оказване на медицинска помощ или са настанени за лечение. В София изследването се извършва в две лечебни заведения – УМБАЛ „Св. Анна” (Окръжна болница) и Военномецинска академия (ВМА).

При химико-токсикологично изследване за установяване на шофиране след употреба на наркотици, медицинският специалист още веднъж описва в протокол състоянието на изследваното лице, поведенческите му реакции, степента на съзнанието му, приетите от изследваното лице лекарствени продукти през последните 24 часа, както и абстинентните му прояви, когато има такива. Изследването се прави чрез взимането на две проби кръв, всяка от по 7 мл минимум и една проба урина, не по-малка от 20 мл. Изследва се само една от пробите кръв, а другата се пази като контролна. Двете проби се съхраняват за период от 1 година след взимането им.

Резултати от химико-токсикологичното изследване и възможност за повторна проба.

Резултатите от пробата се описват в специален протокол, който се изпраща на органите на досъдебното производство. Ако лицето е дало две проби, задължително се описват резултатите и от двете проби. Между тях е възможно да са налице разминавания, което е в полза на провереното лице. Времето за резултатите от изследването също може да варира. Всички проби от цялата страна се изпращат в срок до 5 дни към няколко места, основно в София. Тяхното изследване може да продължи значително време, като за съжаление, все по-често се случва забавяне на резултатите с месеци.

Nota Bene! След излизането на резултатите от химико-токсикологичното изследване, лицето може да поиска за своя сметка повторно изследване, включително и чрез използването на друг метод. За целта Ви съветвам да потърсите съдействие на опитен специалист – адвокат по наказателно право.

чл. 343б, ал.3 от НК

Наказание за шофиране след употреба на наркотици.

Шофиране след употреба на наркотици е престъпление по смисъла на чл. 343б, ал.3 от НК. Съгласно този член, който шофира след употреба на наркотици се наказва с лишаване от свобода от една до три години. Наред с това наказание се налага и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Когато се касае за първо нарушение, то практиката показва, че почти във всички случаи наказанието е условно. Тоест, наказаното лице търпи ефективно наказание лишаване от свобода, само ако в определения му изпитателен срок извърши друго престъпление. Най-често изпитателният срок за това престъпление е три години. При условно осъждане, след изтичането на изпитателния срок настъпва и реабилитация. Повече по темата за реабилитацията можете да прочетете в предишния ми материал, посветен на нея: Реабилитация. Заличаване на съдебно минало.

Когато се касае за повторно извършване на престъплението, наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. Повторност, най-общо казано е налице, когато лицето е осъждано за същото престъпление преди извършване на второто деяние.

Наред с наказането “лишаване от свобода” и “глоба” се налага и наказание “лишаване от право да се управлява МПС”. То се налага, както при основния състав, но така и когато престъплението е извършено повторно. Лишаването от правоуправление може да бъде за срок от 3 месеца до 3 години. Конкретната продължителност на всички наказания може да варира в зависимост от конкретните особености на всеки казус.

Nota Bene! Ако са налице множество или изключителни смекчаващи обстоятелства, или при сключване на споразумение, е възможно наказанието “глоба” да не бъде налагано!

Административноправни санкции, налагани наред с наказанието.

Наред с наказателноправната санкция, на лице дало положителна проба за употреба на наркотици с Drug Check или отказало изследване с техническо средство, още на място му се отнема книжката по административен ред чрез Заповед за прилагане на административна мярка (ЗПАМ). Тя се отнема за срок от 18 месеца или до решаване на въпроса с отговорността. Тоест, книжката се отнема на място до настъпване на едно от следните събития:

 • Осъждане с влязла в сила присъда или споразумение за шофиране след употреба на наркотици.
 • Прекратяване на досъдебното или съдебно производство (най-често, заради множество процесуални нарушения или отрицателен резултат от химико-токсикологично изследване).
 • Влизане в сила на наказателно постановление за отказ от изследване с двата метода.
 • Влизане в сила на съдебно решение, с което се потвърждава наказателно постановление за отказ от изследване с двата метода.
 • Изтичане на 18 месеца.

Nota Bene! Срокът през който лицето е лишено от право да управлява МПС чрез ЗПАМ се приспада от определеното наказание!

Ако провереното лице е собственик на автомобила, който управлява, наред с книжката се прекратява регистрацията на МПС-то за срок от шест месеца до една година.

Nota Bene! Двете заповеди за прилагане на административни мерки подлежат на обжалване пред административен съд. Тяхната отмяна води до връщането правото на правоуправление, независимо от воденото срещу лицето наказателно производство за шофиране след употреба на наркотици.

Когато наред с шофирането след употреба на наркотици е настъпило и ПТП се прилагат други правила. Повече за тях, можете да прочетете в материала ми на тема: ПТП. Кога е налице престъпение?


Ако темата Ви се е сторила интересна, разгледайте блога за още подобни материали. Там ще намерите още теми в раздел “административно право”, както и в раздел: “наказателно право” .

5/5 - (14 гласа)

6 thoughts on “Шофиране след употреба на наркотици.

 1. Красимир Стойчев каза:

  Здравейте, от скоро съм по трудният път но ще мине,следващото ще е полезно за вас и бъдещите случаи и съвети.
  Състваят ми АУАН , след което НП. Съгласно член 171 ал. 1 .Б , ……както и който откаже да бъде проверен с техническо средство или с тест,изследван доказателствен анализатор или да даде биологични проби за хим……изследване – до решаване с въпроса на отговорността му. …
  Да се разбира ли че можеш да откажеш всичко, да дадеш проби във ВМА София , сам ,по собствена инициатива възможно най-скоро и въпросът ще се реши ?
  По същият ПАМ и чл 177 ал.2 , управляваш с отнета книжка с риск за глоба 100-300 лева.
  Съгласно НПК чл 24 ал.1.т 6 при влязло в сила НП не може да ми се състави ново НП по същият ред , при вече влязло в сила такова .
  Какво рискуваме освен глобата 100-300 лева ,ако управлявам МПС с временно отнето СУМПС ? Задържане не би следвало да има защото няма харахтер на престъпление за задържане в предвид, че по НПК задържане е при установено престъпление, а управление на МПС без СУМПС е административно нарушение, а не престъпление.
  Мисля, че ще ви е полезно
  Благодаря за вниманието.щ
  Ще се радвам на отговор и правна обосновка .

  1. Здравейте, първият въпрос ми е трудно да го разбера, но наистина Ви благодаря за втория. Това е едно от нещата, които винаги казвам на клиентите си: Шофирането с временно отнето СУМПС в следствие на принудителна административна мярка (ПАМ) е престъпление. Правната обосновка е чл.343в, ал.3 от Наказателния кодекс. Това е и първият ми и най-важен съвет: Независимо какво е станало до този момент – не усложнявайте нещата и не шофирайте. Поздрави!

   1. Тedi Ivanova каза:

    Здравейте Адв.Бозов – Въпрос 1-за Бутанато на кола след отнемане на СУМПС какво ще кажете-Въпрос 2-Може ли да се отмени Административно Наказание глоба издадено преди 2021 с представени неистински и подправени документи от Прокурора Пред Административен Съд ,защото съм свидетел и на това преди дни и лицето в този случай ще търпи наказание по НК.Коя е следващата инстанция за да Бъде обявено това решение на за нищожно ,след като Административният Съд е Решил ,че това Решение е окончателно и не подналежи на Обжалване.Въпрос 3- Това питане ми е свързано със Раебилитациите ,Защо не се дава Реабилитация по Право на въпросното лице КОЕТО Претърпя ефективна присъда заради тази съдебна грешка .Очаква се решение и по това Дело.Коя е следващата Инстанция ,ако решението не ни удовлетворява .Наясно сме ,че ако я нямаше тази съдебна грешка, лицето нямаше да търпи ефективно наказание.Моля за отговор и двата казуса касаят едно и също лице .

 2. Tony каза:

  Zdraveite, a probata urina izsledva li se?

 3. Angel Georgiev каза:

  Ako ste zapoznati da mi pomognete
  Bqh lishen 2 godini i 2000lv globa otkazah dreger test 5000 minaha 1 godina ot lishavaneto imali nqkoiq vraticka da si q vzema po rano da otpadnat drygite 1 godina

 4. Хари каза:

  Здравейте,
  Какво става след изтичане на наказанието, връщат ли старата книжка или се подава за нова? Става въпрос за отказан тест?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *