Наказателно право

Противообществени прояви

Противообществени прояви

Кога малолетните и непълнолетните могат да носят наказателна отговорност? Кога е налице престъпление и кога противообществени прояви?

Българското право регламентира, че непълнолетни лица (между 14 и 18 годишни) могат да носят наказателна отговорност, единствено ако са осъзнавали какво вършат. Малолетните (до 14 годишна възраст) никога не могат да бъдат съдени пред наказателен съд. Техните деяния обаче не са съвсем освободени от отговорност – както непълнолетните, които несъзнават значението на делата си, така и малолетните над 8 годишна възраст подлежат на санкция по Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН). Единствено малолетните до 7 години не подлежат на никаква санкция и родителите им отговарят, вместо тях.

Противообществената проявява представлява, както престъпление по смисъла на Наказателния кодекс (НК), така и друга проява на малолетния или непълнолетния, която не се приема с добро око в обществото (например: притежание и разпространение на материали за възрастни, влизане в училищната съблекалня на съучениците от другия пол и др.). Когато противообществени прояви са и престъпления, в началото се присъства към образуване на обикновено наказателно дело като непълнолетния и родителите му се разпитват от полицаи в районното управление. Едва след приключването на наказателното дело от прокурор, започва и същинската част на процедурата по реда на ЗБППМН.

Какво представява Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетни?

Във всяка една община или район съществува Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетни (МКБППМН). Нейната задача е да следи и да противодейства на извършването на противообществени прояви. Въпросната комисия е тази, която образува и разглежда възпитателните дела. В нейния състав задължително има правоспособен юрист и двама членове. Тя съхранява всички преписки, свързани с противообществени прояви и може да образува дело, както по сигнал на полиция и прокуратура, така и по сигнал на други длъжностни лица или обикновени граждани.

Ако по конкретен случай Местната комисия реши да образува дело, тя задължително пристъпва към създаването на доклад по него, който следва да опиша подробно противообществената проява, възрастта на детето, характерните му особености, здравословното му състояние, както и условията в които се отглежда. Този доклад се представя на страните – детето, родителите му, дирекция Социално подпомагане и адвокат, ако има упълномощен такъв, заедно с призовката за заседанието по делото. Обикновено такъв тип дела се разглеждат в тържествените зали към съответните общини или кметства.

Как протича едно възпитателно дело?

В самото заседание задължително присъства малолетния и негов родител. Добре е с тях да присъства и адвокат, специализиран в областта на наказателното право. Без тях не може да протече делото и тяхното неявяване е причина за отлагането му. Ако съдът намери за добре, може да покани още представители на дирекция Социално подпомагане, съставителя на доклада, други специалисти – педагог, психолог, психиатър, класен ръководител, педагогически съветник, училищен психолог, обществен възпитател, както и пострадалия от противообществената проява. Присъствието на тези лица не е задължително, но ако комисията намери за добре, те освен да присъстват могат и да задават въпроси на непълнолетното лице, както и да дадат становище за изхода на делото.

Самото дело започва с откриване на заседанието от председателя на състава, който следва да разясни правата, които детето притежава по време на процеса. След това се дава възможност на обвинения младеж да даде обяснения. Той може да откаже по всяко време и отказът му не следва да му се вменяваня във вина. След това се преминава към разпит на свидетели, ако има такива и събирането на доказателства. След като съдът прецени, че делото е изяснено и няма нужда от допълнителни доказателства се дава възможност на страните да дадат своето мнение за това какво следва да бъде наказанието. След изслушването на всички мнения, съдът се оттегля на тайно съвещание.

В същия ден се съобщава решението. Ако намери извършителят за виновен, съдът налага възпитателна мярка. Особеността в това производство се крие в това, че такава мярка може да бъде наложена както на детето, така на неговите родители, но и на всички едновременно. Именно затова съветватвам винаги да се обърнете към опитен адвокат, явявал се по такива дела.

Какви са възможните санкции?

Възпитателните мерки, които съдът може да наложи на детето са:

 1. Предупреждение. Ако бъде наложена тази най-лека мярка, производството приключва със самото обявяване на решението. Тя не подлежи на последващо обжалване пред съд.
 2. Задължаване да се извини на пострадалия. Тази мярка също не подлежи на обжалване пред съд и производството приключва. Всички останали мерки подлежат на обжалване в 14 дневен срок пред районния съд, където възпитателното дело се води.
 3. Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението. Такива могат да бъдат всякакви програми, според нуждите на непълнолетния. (например: участие в терапии за овладяване на гнева или подтискане на либидо и др.)
 4. Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи. Чрез тази мярка родителите поемат задължение, че ще полагат повече грижи към детето, с цел то да не извършва повече такива деяния.
 5. Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател. Това е лице, определено от комисията, което следва да провежда периодични срещи с детото и да спомага за правилното му развитие. Тази мярка е без срок и се прилага до отпадането на необходимостта й.
 6. Забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения. Такива могат да бъдат например футболни срещи, определени барове, дискотеки и др.
 7. Забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица. Това са конкретни лица, които оказват негативен ефект върху детето – хора със зависимости, подбудители на престъпни прояви и др.
 8. Забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес. При тази мярка не се има предвид детето да стои заключено вкъщи, а единствено да живее на този адрес.
 9. Задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности. Най-често тази мярка се налага на лица, които драскат със спрей по стени и се иска да пребоядисат въпросната стена. Цели се превъзпитание чрез труд.
 10. Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото. Тази работа винаги е съобразена с възможностите на детето.
 11. Предложение до съда за настаняване в социално-педагогически интернат. В този случай делото в срок до 3 дни се изпраща на районния съд, който взима решение.
 12. Предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца. Ако детето извърши нова противообществена проява през определения изпитателен срок, то местната комисия изпраща делото на съда, който да постанови настаняване на детето в интернат.
 13. Предложение до съда за Настаняване във възпитателно училище-интернат. При този случай отново делото се изпраща на съда за решение.

Възпитателните мерки, които могат да бъдат наложени на родителите са:

 1. предупреждение
 2. задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието
 3. глоба в размер от 50 до 1000 лв.

Неизпълнението на която и да е мярка от страна на детето или родителите му, може да доведе до ново възпитателно дело, в което да бъде наложена по-строга мярка.

Какви са средствата за защита?

Най-ефективното средство за защита при такива дела е ангажирането на адвокат. Той следва да подходи внимателно към случая и да съдейства още при първоначалното призоваване в полицията. Участието на професионалист гарантира спазването на всички права на детото, както по време на възпитателното дело, така и при обжалване на вече наложена мярка. Практиката ми като адвокат по такива дела е повече от успешна, като във всички наши случаи, местната комисия не е налагала възпитателна мярка или при направено самопризнание, то тя е била една от двете най-леки. Затова и не се притеснявайте да ни потърсите.

5/5 - (4 гласа)

1 thoughts on “Противообществени прояви

 1. Беатрис каза:

  А, какво ще стане ако малолетен (под 14 години) извърши доста тежко престъпление (прим. убийство) но е със СОП ( специални образователни потребности). Питам, понеже аз момиче на 17 години (пиша от емайла на майка си) и в класа на по-малката ми сестра ( 4 клас) има едно дете със СОП ( май, че е с Аспергер синдром), което често заплашва другите деца от класа с убийство. Даже беше донесло на училище. И наистина се опита да убие едно друго дете. Много си притеснявам за сестра си и затова питам. Ще я местим в друго училище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *