Наказателно право

Кражба. Особености. Наказуемост.

Адвокат за кражба.

Кражба – всеки е бил жертва през живота си поне веднъж, дори на невинно открадване на химикалка. Престъплението кражба е една от най-често извършваните престъпни прояви. Съществуването на това деяние произтича от съществуването на човечеството. И до ден-днешен голяма част от делата в съдилищата се водят именно за престъпления срещу собствеността. До престъплението кражба се нареждат престъпленията по транспорта, обида и клевета, телесните повреди, както и тези, свързани с употребата и разпространението на наркотици. 

Какво представлява престъплението кражба?

Основният състав на престъплението кражба се съдържа в чл. 194, ал. 1 от НК, гласящ: „Който отнеме чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, се наказва за кражба с лишаване от свобода до осем години.“

Понятието за престъплението е комплексно. То включва в себе си няколко основни елементи, които предстои да разгледаме. Първото от тях е вещта:

Важни особености на понятието движима вещ.

За да бъде извършено престъплението, условието е предметът на кражбата да бъде движима вещ. Точно затова няма как да има кражба на недвижима вещ. Въпреки това противозаконното й присвояване може да бъде обект на друго престъпление. Възможно е, обаче, движимата вещ да бъде частица от недвижима такава.

Nota Bene! Наказателното право приема фикцията по чл. 110, ал. 2 от Закона за собствеността, която гласи, че енергията, независимо топлинна, електрическа или друга, също се класифицира като движима вещ и може да бъде обект на кражба!

Другата основна характеристика, свързана с понятието движима вещ е, че тя трябва да бъде чужда. Независимо от това е възможно да е налице кражба, ако част от вещта принадлежи на дееца, но той отнеме другата, непринадлежаща му част.

Nota Bene! Не се взима предвид дали чуждото владение на вещта е правомерно или не. Тя може да бъде открадната и от лице, което я владее в нарушение на закона.

Последната важна особеност, за да бъде извършено престъплението, е освен вещта да е чужда, то тя да се намира в чуждо владение. Така, ако вещта се намира във владението на дееца на правомерно основание, не може да се касае за кражба. В този случай може да е налице престъплението обсебване, но не и кражба. Ако движимата вещ е загубена (т.е. без ничие владение), то нейното завладяване също не може да се категоризира като кражба. В тази хипотеза, може да е налице единствено престъплението по чл. 207 от НК – невръщане на намерена вещ в едноседмичен срок.

Кога се счита, че е довършена кражбата?

Кражбата е резултатно престъпление. Завладяването на вещта се счита за финалното, последно действие от престъплението – престъпен резултат. Това е така нареченото “отнемане”. За да се счита, че престъплението е довършено е нужно деецът да получи възможност свободно да се разпорежда с вещта. Когато се извършва кражба от магазин или къща, престъпният резултат се счита за настъпил в момента, в който деецът излезе на улицата с движимите вещи и свободно може да реши какво да прави с тях. При случая с кражба на електроенергия, резултатът е налице, когато енергията захрани или задвижи електроуредите на дееца. В случай че деецът иска да открадне вещ, но не стига до нейното завладяване е налице само опит за кражба.

За да е налице кражба е нужно вещта да се отнема с цел “своене”. Това означава, че деецът иска да превърне вещта в негова собственост. Отнемането на вещ с цел тя да бъде използвана не спада към дефиницията на кражба. Такъв специфичен пример е престъплението по чл. 346 от НК, където чуждо МПС се взема, не с цел разпореждане с него, а единствено с намерението “деецът да се повози” и да го върне на мястото му. Тук следва да се отбележи, че за субективната страна на престъплението се съди по обективните данни и обвиняемите не биват освобождавани единствено на база техните обяснения, че са искали да върнат вещите след тяхното използване.

Nota Bene! С изключително значение е нормата на чл. 218б от НК, според която деецът не се съди, а му се налага административна глоба, когато кражбата е в размер до 2 минимални работни заплати, деецът не е осъждан за такова престъпление и вещите, които са откраднати не са оръжия, боеприпаси за огнестрелно оръжия, взривни, отровни или наркотични вещества, пиротехнически изделия, бойна и друга специална техника.

Взломна кражба.

По-тежко наказуеми състави на кражба.

За престъплението кражба е характерно, че са налице множество квалифицирани, по-тежко наказуеми състави. С цел по-лесната им подредба, науката ги разделя на 4 групи:

1. Квалифицирани състави, заради обстановката при която се извършва кражба.

В този случай деецът се възползва от по-малкия контрол и физическа защита върху предмета. Типът обстановки, които се вземат предвид са бедствия от природен или социален произход. В тях се включват:

 • Кражба, извършена във време на пожар, наводнение, корабокрушение, катастрофа, война или друго обществено бедствие.

Кражбата е квалифицирана по този текст и когато откраднатата вещ се намира в обекти, незасегнати непосредствено от общественото бедствие, но които поради близост с него или поради други обстоятелства са се намирали при обстановката, създадена от бедствието. Предмет на тази кражба могат да бъдат и вещи, които се намират във владение на лица, заети с извършване на работа, свързана с бедствието.

 • Кражба при която откраднатата вещ не е под постоянен надзор.

По този текст се квалифицират само вещи, които по обичай, по естество, по предназначение или поради други наложили се обстоятелства са оставени на обществено доверие, без постоянен надзор, независимо от това къде се намират тези вещи – на поле, и в населено място и пр. Имущество, намиращо се на поле, което се охранява от полски пазач, не следва да се счита, че е под постоянен надзор, затова защото тези пазачи не упражняват постоянно и непосредствено наблюдение и охрана на това имущество.

Тези видове кражба се наказват с лишаване от свобода от 1 до 10 години.

2. По-тежко наказуеми състави заради вида на откраднатото.

Тук от значение е видът на отрадната вещ. Законодателят е включил някои особен вид вещи, които поради спецификата им подлежат на по-голям контрол.

 • Това е кражба, при която са откраднати взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия или боеприпаси за огнестрелни оръжия.
 • Както и кражба, при която е отнето моторно превозно средство (МПС).

За тези видове кражба отново е предвидена санкция от 1 до 10 г. лишаване от свобода.

 • Още по-тежко се наказва кражба в големи размери и кражба на взривни вещества, огнестрелни оръжия или боеприпаси за огнестрелни оръжия от структурните звена на МВР, МО, Армията, Държавния резерв, ДАНС, ГДО, ГДИН, МП, ДАНС и НСО. 

Предвидената санкция е лишаване от свобода от 3 до 15 години, като съдът може да постанови и конфискация до половината от имуществото на виновния. За да се счита, че една кражба е в големи размери, стойността на откраднатото трябва да надвишава 70 минимални работни заплати. Към 2022 г. това се равнявава на 49 700 лв.

 • Най-тежко се наказва кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай.

Наказанието в тези случаи е лишаване от свобода от 10 до 20 г. и задължителна конфискация на цялото или част от имуществото на виновния. За да се счита, че една кражба е в особено големи размер, стойността на откраднатото трябва да надвишава 140 минимални работни заплати. Към 2022 г. това се равнява на 99 400 лв. Особено тежък е случай е този, при който извършеното престъпление с оглед на настъпилите вредни последици и на други отегчаващи обстоятелства разкрива изключително висока степен на обществена опасност на деянието и дееца.

3. Квалифицирани състави, в зависимост от личните качества на извършителя.

Тук са включени някои категории лица, при които престъплението става по-обществено опасно:

 • Кражба, извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното осъществяване, когато не представлява маловажен случай.

Повече за видовете престъпно съучастие, можете да прочете в темата ми за съучастие в престъпление.

 • Кражба, извършена от длъжностно лице, което се е възползувало от служебното си положение.
 • Кражба, извършено от лице, което се занимава с охранителна дейност, от служител в организация, която извършва охранителна или застрахователна дейност, от лице, което действа по поръчка на такава организация или се представя, че действа по такава поръчка, от лице от състава на Министерството на вътрешните работи или лице, което се представя за такова.
 • Кражба, извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

Какво е организирана престъпна група можете също да прочете в материала, посветен на нея.

Тези видове кражба се наказват също с лишаване от свобода от 1 до 10 години.

 • Още по-тежко се наказва кражба, извършена в условията на опасен рецидив.

В закона са предвидени няколко наказания, когато кражбата е извършена от рецидивидст. Те варират в зависимост от останалите обстоятелства, свързани с престъплението.

4. По-тежко наказуеми състави, заради начина по който се извършва престъплението кражба.

В тази категория са включени такива видове кражба, при които се изискват специални умения или се използват допълнителни средства, услесняващи процеса.

 • Кражба, извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот.

За да бъде квалифицирана една кражба като взломна не е необходимо за преодоляването им да са употребени оръдия или особени усилия. Практиката възприема, че здраво направени огради са и заключените каси, бюра, куфари, касетки и др. Кражбата е квалифицирана по този текст и когато е извършена чрез счупване или преодоляване по друг начин на здраво поставени стъкла на витрини, прозорци и др., независимо от дебелината им.

 • Кражба за която е използувано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин.

На първо място, това са случаите, когато моторното превозно средство е послужило за отнемане на вещите, а също и когато деецът ги е отнел, без да си е послужил с превозно средство, но го е използвал за превоз на имуществото и отдалечаване от престъплението. За да бъде осъществен вторият състав, необходимо е да се установи, че при влизането или отключването на помещението, или при отнемането на вещите е било използвано техническо средство. Не е необходимо то да е специално пригодено за извършване на кражбата. Техническо средство са и ключовете, независимо дали са обикновени, или секретни; подправени, или оригинални; откраднати, намерени; предназначени, или случайно са се оказали годни за отключването на помещението. Третият състав се прилага, когато при извършване на кражбата деецът е проявил особена ловкост или умение, като използването на въжета, катерене по улуци, балкони и фасади на сгради, използване на стълби за качване на високи места и др.

 • Кражба от гроб на покойник.

Наказанието и за тези видове кражба е лишаване от свобода от 1 до 10 години.

Кражба на вещи от дома.

По-леко наказуеми състави на кражба.

В тази група са свързани кражби, които разкриват по-ниска степен на обществена опасност и затова се наказват по-леко. Те са две:

 • Кражба, представляваща маловажен случай.

Съгласно чл. 93 от НК: “Маловажен случай” е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. В тази хипотеза кражбата се наказва с лишаване от свобода до 1г. или пробация, или глоба от 100 лв. до 300 лв.

 • Кражба, при която вещта или стойността й биват възстановени на собственика до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд. 

Тук, подобно на опасния рецидив, предвидената санкция варира в зависимост от останалите обстоятелства, свързани с престъплението.


Ако темата Ви се е сторила интересна, разгледайте блога за още подобни материали. Там ще намерите още теми в раздел “административно право”, както и в раздел: “наказателно право” .

5/5 - (20 гласа)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *