Административно право, Наказателно право

Хулиганство. Видове. Наказания и защита.

Хулиганство - адвокат

Въведение.

“Хулиганство” е едно от най-често извършваните престъпления, заедно с причиняването на телесни повреди, шофирането след употреба на алкохол и наркотици, обида, клевета, притежанието на наркотици и престъпленията при ПТП.

За разлика от другите горепосочени престъпления, хулиганството е специфично престъпление, чиято характеристика и процедура по доказване е сложна. Хулиганство е възможно във всякакви форми и видове – от обикновена вербална агресия до причиняването на телесни повреди на множество лица. Втора характерна особеност на хулиганството е, че то може да бъде както административно нарушение по Указа за борба с дребното хулиганство, но така и престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. Гранични хипотези са доста често срещани в практиката и именно присъствието на добър защитник – адвокат по наказателно право може да се окаже ключово за квалификацията на деянието и съответно неговия престъпен характер.

Хулиганство като административно нарушение.

Дребно хулиганство представлява непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора. Оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване. Сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъплението хулиганство.

Санкцията за дребно хулиганство е глоба в размер от 100 лв. до 500 лв. или задържане до 15 денонощия в структурно звено на МВР. Ако престъплението е извършено повторно се налага допълнително наказание – безвъзмезден труд в полза на обществото. Ако хулиганството е извършено от непълнолетен, то съдът може да не наложи административна санкция. В този случай се налага санкция от местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Nota Bene! Тази санкция не се прилага, когато с хулиганството е нанесена телесна повреда на служител на МВР при изпълнение на функциите му. В този случай, деянието винаги е престъпление. По време на спортни мероприятия също не се прилага този указ. Спортното хулиганство се преследва по реда на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия.

Процедура по налагане на санкция за дребно хулиганство.

Процедурата по налагане на административна санкция за дребно хулиганство обикновено започва с акт. Той се съставя от органите на МВР, кметовете или зам.-кметовете на съответната община. По изключение е възможно лицето да бъде задържано за срок до 24 часа. Производството е бързо. То се разглежда от съдия в срок до 24 часа от постъпването на преписката в съда в присъствието на нарушителя. Въз основа на доказателствата, съдията постановява решение с което налага наказание или оправдава лицето. Ако съдията сметне, че е налице престъплението хулиганство изпраща преписката на прокурор.

С постановяването на решението си съдията е длъжен да насрочи делото пред съответния Окръжен съд в тридневен срок. Делото, в случай на обжалване или протест, се разглежда от трима съдии. Решението на Окръжен съд е окончателно. В случай, че наказанието е задържане, то се изтърпява в поделенията на МВР, а не в арест или затвор. Изтърпяването става в отделни помещения от тези, определени за лицата, извършили престъпление и е съпроводено с подходяща работа. Независимо дали наказанието е глоба или задържане, то не се отрязва в свидетелството за съдимост и лицето се води неосъждано.

Nota Bene! Ако лицето е наказано по административен ред с влязло в сила решение, то не е възможно наказването по наказателноправен ред за същото деяние.

Дребно хулиганство

Хулиганство като престъпление.

Престъплението хулиганство е предвидено в чл. 325 от НК. Съгласно този член хулиганство представлява извършването на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Начинът, по който е формулиран съставът е доста общ и субективен. Това налага още през 1974 г. Върховният съд да направи задължително тълкуване на всяко едно от понятията:

 • “Непристойни действия” са онези, които са неприлични, безсрамни, които се изразяват в ругатни, буйство, невъзпитаност и други прояви, скандализиращи обществото.
 • „Грубо нарушение на обществения ред” има, когато деецът чрез действията си изразява брутална демонстрация против установения ред. Чрез тях нарушава важни държавни, обществени или лични интереси или съществено засяга нормите на нравствеността.
 • „Явно неуважение към обществото” е налице, когато деецът чрез действията си изразява открито висока степен на неуважение към личността. При това антиобщественият характер на тези действия се съзнава както от дееца, така и от други лица, на които са станали достояние.

Nota Bene! Деянието не съставлява престъпление хулиганство, когато по своето съдържание не е насочено към нарушаване на обществения ред и не изразява явно неуважение към обществото. Много от тези престъпления завършват с оправдателни присъди, заради невъзможността да бъде доказан умисълът по отношение нарушаването на обществения ред.

Видове престъпни хулиганства.

Върховният съд разделя хулиганството на няколко вида:

 • Хулиганство на обществени места. То е свързано с посегателство върху интересите на много хора и може да доведе до преустановяване на събрание, на увеселение, на театрални представления или кинопрожекции.
 • Хулиганство, свързано с посегателства върху личността, нанасяне на обида или телесна повреда.
 • Хулиганство насочено против морала.
 • Хулиганство, свързано с повреда или унищожаване на държавно, обществено или лично имущество. Тези действия могат да бъдат счупване на прозорци или витрини, унищожаване на украси по повод празници, повреда на дървета в паркове и др.
 • Хулиганство, което създава тревожна обстановка в държавни предприятия, учреждения или обществени организации. То е възможно да бъде лъжлив сигнал за пожар или тежко престъпление. Във всеки случай трябва да създава смут в обществото.

Nota Bene! Хулиганство се извършва само при наличието на едно или повече действия, които по своя характер са скандализиращи. В една демократична и правова държава всеки има правото, без страх от каквито и да било санкции, публично да изразява своето становище по всякакъв вид въпроси, свързани с политика, икономика, вероизповедание, сексуална насоченост и прочие. След като това се извършва при спазване на установени със законите правила, то не може да бъде квалифицирано като престъпление. Следователно, дори тезите и идеите на лицето да бъдат крайни, то те не могат да бъдат плод на наказателно преследване.

Наказания за хулиганство.

Общият състав на хулиганството се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с обществено порицание. По-тежко наказуемо с лишаване от свобода до 5 години е квалифицираното хулиганство. То е налице, когато хулиганството е съпроводено със съпротива срещу орган на властта или представител на обществеността, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред, или когато то по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм или дързост.

Съобразно указанията на Върховния съд:

 • Съпротива срещу органите на властта или представители на обществеността, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред има, когато извършителите не прекратяват действията, въпреки намесата на тези органи. По-новата практика допълва това тълкуване, приемайки че хулиганските действия трябва да са започнали преди намесата на органите на властта и да не приключват след тяхната намеса.
 • Хулиганството се характеризира с изключителен цинизъм, когато хулиганските действия са особено нагли и безсрамни. Също и когато грубо нарушават нравствените принципи и чувства на гражданите. За хулигански действия, отличаващи се с изключителен цинизъм, следва да се считат и развратни действия, извършени публично и създаващи възмущение сред обществото, защото с тях се нарушават правилата на приличие.
 • Изключителна дързост е налице, когато в много груба форма се засягат интересите на обществото или личността и упорито не се прекратяват, изразяват пренебрежително отношение към обществения ред или към други обществени или лични интереси. С тях се скандализира обществото и се изразяват грубо нахалство или тежко оскърбление.

Nota Bene! Независимо от разпоредбата на чл. 78, ал.7 от НК е възможно освобождаване от наказателна отговорност за хулиганство, извършвано срещу орган на властта!

По-тежко се наказва и хулиганство, което е извършено повторно, при управление на МПС или представлява опасен рецидив.

 

 


Ако темата Ви се е сторила интересна, разгледайте блога за още подобни материали. Там ще намерите още теми в раздел “административно право”, както и в раздел: “наказателно право” .

5/5 - (26 гласа)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *