Наказателно право

Изземване на автомобил? Новите промени в НК от 2023 г.

В началото на август 2023 г. бяха приети нови промени в Наказателния кодекс, според които вече се допуска, а в някои случаи е задължително изземване на автомобил при ПТП, шофиране под въздействие на алкохол и/или наркотици и други. В днешния материал ще разгледаме какво предвиждат новите промени и ще се опитам да дам отговори на въпросите, които най-често получаваме в кантората през последните дни.

Какво предвиждат промените в Наказателния кодекс по отношение престъпленията по транспорта?

Увеличаване на наказанието за някои видове ПТП.

Реформата в областта на престъпленията по транспорта включва на първо място завишаването на санкциите за някои определени престъпления. Преди реформата, наказанието за причиняване на смърт по непредпазливост при ПТП беше лишаване от свобода от две до шест години. След реформата, предвиденото наказание е лишаване от свобода от три до осем години. За особено тежки случаи наказанието до този момент беше лишаване от свобода от три до десет години. След новите промени се предвижда наказание лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години.

Когато ПТП-то е по-тежко наказуемо (по-долу е изброено кога това е така) и е причинена смърт, наказазанието е увеличено на лишаване от свобода от пет до петнадесет години. Когато се касае за особено тежки случаи, новото наказание е лишаване от свобода от десет до двадесет години. До този момент наказанието за този вид деяния беше лишаване от свобода от три до петнадест години при смърт и лишаване от свобода от пет до двадесет години за особено тежки случаи.

Криминализиране на някои деяния, с които е причинена смърт или телесна повреда.

Друга промяна е добавянето на няколко нови хипотези, при които причиняване на ПТП с последици средна или тежка телесна повреда, както и смърт е по-тежко наказуемо. Това са хипотезите, когато:

 • Лицето е отказало да бъде тествано за алкохол и наркотични вещества в кръвта, без да има медицински причини.
 • Деянието е извършено след преминаване на червен светофар.
 • Деянието е извършено при превишаване на разрешената скорост в населено място с над 50 км/ч.

Повече подробности за това когато едно ПТП преставлява престъпление, можете да прочетете в предишния ми материал, в който съм обърнал подробно внимание на проблематиката – ПТП. Кога е налице престъпление?

Криминализиране на повторния отказ от тест за алкохол и/или наркотици.

Една от най-осезаемите промени е криминализирането на повторния отказ от тест за наличие на алкохол и/или наркотици в кръвта. Тоест, ако едно лице в миналото е било наказано с административната санкция от 2000 лв. и 24 месеца лишаване от правоуправление за отказ от изследване за наличието на алкохол и наркотици в кръвта, то вторият път лицето ще бъде подведено под наказателна отговорност.

Начинът, по който е криминализиран повторният отказ е следният: Който управлява моторно превозно средство и откаже да му бъде извършена проверка по надлежния ред за установяване на употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, след като е бил наказван за някое от тези деяния по административен ред, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и с глоба от две хиляди лева. Деецът не се наказва, ако отказът се дължи на независещи от него причини.

Наказания за повторен отказ от изследване и давност.

В последни дни получавам често въпроса: Ще вляза ли в затвора, ако откажа втори път тест? Отговорът на този въпрос е комплексен, защото зависи от много фактори. Ако до този момент деецът е неосъждан, то ще се приложи чл. 78а от НК и същият ще бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административна глоба. Ако деецът е осъждан, е възможно при споразумение с прокуратурата или при наличие на множество или изключителни смекчаващи обстоятелства, наказанието лишаване от свобода да бъде заменено с пробация. Във всяка една хипотеза, обаче, наред с основното наказание се предвижда и наказание лишаване от правоуправление.

Вторият най-често задаван въпрос е има ли давност на първоначалния отказ? За съжаление, отговорът е отрицателен. Въпреки множеството борби на адвокатурата в последните години, към днешна дата не е предвидена административнонаказателна реабилицатия. Това означава, че първоначалният отказ няма значение колко отдавна е направен. Включително и преди повече от 10 години. Стига лицето някога в миналото да е отказвало отказ за тест и наркотици, то вторият път ще бъде съдено. Доколко тази промяна е адекватна е отделен въпрос, който заслужава самостоятелно обсъждане в отделна публикация.

Какво означава независещи от дееца причини?

Следващият въпрос, който често получавам е: Кога отказът ще се дължи на независещи от дееца причини? По начина по който е фомулирана нормата на НК, не може да се даде категоричен отговор. Преценката винаги ще стои в ръцете на съдията, който решава делото. В практиката до този момент като причини за отказ, стоящи извън желанието на дееца, са намирани предоставяването на крайно кратък срок за явяване до лечебно заведение от полицейските служители, непредоставяването на съответните стикери и др.

Повече по темата за отказа от тест за алкохол и наркотици можете да прочетете в статията ми по темата – Отказ от тест за алкохол и наркотици. Кога се отменя глобата?

Изземване на автомобил или друго ППС.

Една от най-дискутираните промени, случили се през август 2023 г., е въвеждането на изземване на автомобил или друго ППС. Характерът на тази “санкция” е спорен. По своята всъщност това “изземване на автомобил” не представлява нито наказание, нито принудителна административна мярка. То влиза в противоречие с общата част на Наказателния кодекс и правилата за отнемането на вещи, послужили за извършване на престъпление. Независимо от това, тези промени са в сила до тяхната отмяна и затова считам за редно да разясня каква ще бъде процедурата и начините за защита.

Кога изземване на автомобил е задължително?

По начина по който са направени промените в Наказателния кодекс се предвижда два вида изземване на автомобил – задължително и по преценка на съда.

Изземване на автомобил е предвиден като задължителна последица при престъпления по чл. 343б, ал.1-4 от НК. Това са:

 • Шофиране под въздействието на алкохол над 1.2 промила.
 • Шофиране след употреба на наркотици.
 • Шофиране с алкохол над 0.5 при влязла в сила осъдителна присъда за същото деяние, преди да е настъпила реабилитация.
 • Повторното шофиране след употреба на наркотици.

Повече за самостоятелните престъпления, можете да прочетете в двата ми материала, посветени на темата – Шофиране под въздействие на алкохол. Какви са наказанията? и Шофиране след употреба на наркотици.

Кога изземване на автомобил е по преценка на съда?

Изземване на автомобил по преценка на съда е възможно при квалифицирано ПТП. Това е ПТП с причинена смърт, средна или тежка телесна повреда, извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или лицето без медицински причини откаже да бъде тествано за алкохол и/или наркотични вещества, или от него е настъпила телесна повреда или смърт на повече от едно лице, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, както и след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 50 км/ч или ако деянието е извършено след преминаване на червен сигнал на светофарната уредба, или на пешеходна пътека.

В тези хипотези съдът, пред който е висящо делото, притежава възможността да прецени дали да изземе въпросното МПС или не, с оглед конкретиката на всеки един казус. Какви обстоятелства ще са ключови при вземането на това решение ще стане ясно от съдебната практика. Според мен, фактори, които ще повлияват на съдебната преценка ще бъдат: видът и стойността на самото ППС, собствеността му, причините поради които е предоставено, механизмът на извършване на ПТП, обществената опасност на дееца и др.

Изземване на автомобил, собственост на друго лице?

С новите промени в НК е уредена хипотеза, при която се извършва изземване на автомобил, който е собственост на друго лице. В тези случаи е предвидено да се присъжда паричната равностойност на автомобила. Въпрос, който често получавам през последните дни, е как ще се определя тази стойност? Възможноста, която до този момент наказателното право предвижда за оценяване на вещи, е чрез съдебно-оценителна експертиза. На практика, това означава, че автомобилът, независимо на кого е собственост, ще бъде задържан за известно време. Същият ще бъде огледан и заснет от специалисти-технически помощници, а след това ще бъде оценен спрямо овехтяването му от специалист-оценител в сферата на икономиката или автоексперт.

Nota Bene! Съобразно указанията, дадени на полицейските служители, униформените служители съставят протокол за състоянието на МПС-то още на място! Същите указания гласят, че когато ППС е влекач с ремарке се отнема само влекачът! Товарът също се освобождава незабавно, съобразно указанията. 

Изземване на съсобствен и семеен автомобил?

Хипотезата, при която автомобилът е съсобственост на двама или повече души, не е уредена в закона. До този момент практиката на административните съдилищата относно прекратяване на регистрацията при наложена Заповед за прилагане на административна мярка е спорна. Според едни състави е налице незаконосъобразна намеса в правото на собственост на другия собственик, според други – липсва такова нарушение, защото формално правото на собственост не се засяга, тъй като автомобилът единствено е с временно прекратена регистрация и лицето може да се разпореди с него.

След новите измения, когато вече не се касае за временна мярка, според мен, проблематиката се задълбочава и не може еднозначно да се даде отговор на въпроса какво ще се случва с автомобил, който е собственост на двама души – независимо дали в дялова или в бездялова съсобственост. Възможно е да се прилага по аналогия практиката на съдилищата при развод и изследване на приноса на всеки един от собствениците в брака с оглед присъждането на равностойността му. Втората възможност е да се отнема автомобила, но със запазване на възможността съсобственикът да предяви иск за неговата част, съобразно приноса си в покупката. Възможни са и други хипотези, чрез които да се разреши този проблем. Разбира се, това при условие, че тези измененията не бъдат обявени за противоконституционни, каквото е моето предчувствие.

Nota Bene! Съобразно първите инструкциите, дадени на полицейските служители: Автомобил, който е съсобствен или в семейна имуществена общност (СИО) трябва да се третира като автомобил, собственост на друго лице! 

Изземване на автомобил – как ще случва практически?

Безспорно е, че изземване на автомобил може да бъде постановено, само и единствено, от компетентен и безпристрастен съд. За да се случи това отнемане, от своя страна, наблюдващият прокурор има задължение да обезпечи вещта. Тоест, до произнасянето на присъдата, МПС-то най-вероятно ще бъде задържано като веществено доказателство. Ако е чужда собственост – до описване на състоянието и фотозаснемането му. А ако е собственост на дееца – до произнасянето на присъдата.

Приобщаването на веществени доказателства в наказателното право е възможно по два начина: доброволно или чрез изземване.  Във всеки един случай, органът, който води разследването, е длъжен да прикани лицето да предаде доброволно търсените вещи. Моят съвет е да не бързате да си предавате автомобила доброволно. Ако откажете, разследващият орган ще пристъпи към изземването му. Разликата е че протоколът, с който е иззет автомобилът, ще подлежи на последващо съдебно одобрение. Протоколът, с който доброволно е предаден – не. Ако съдът не одобри протокола за претърсване и изземване – автомобилът ще Ви бъде върнат незабавно.

Изводи и практически препоръки.

По своята всъщност, считам че новите промени най-вероятно ще бъдат обявени за противоконституционни при евентуалното им оспорване. Тези, които не касаят изземване на автомобил, най-вероятно ще претърпят промени. Ако сте в хипотеза, при която техническо средство даде положителен резултат, то Ви съветвам да предприемете следните няколко действия:

 1.  Успокойте се. Не позволявайте да бъдете притискани от полицейските органи.
 2.  Независимо от това, което Ви казват полицейските служители – направете кръвна проба или изследване с доказателствен анализатор (при алкохол). Вероятността положението Ви да се влоши е минимална, но шансовете за защита в бъдещо производство се увеличават.
 3.  Опитайте се да си спомните всички медицински препарати, които сте приемали през последните дни. Настоявайте лекарят да ги впише в протокола за вземане на проба.
 4.  Не предавайте автомобила си с протокол за доброволно предаване. Възможността да бъде допусната фатална грешка при извършване на претърсване и изземване е по-голяма.
 5.  Подпишете акта за установяване на административно нарушение, който Ви издават. Не е необходимо на място да описвате възраженията си. При липса на подпис, обаче, няма да получите образец от него и защитата Ви се затруднява.
 6.  Потърсете опитен специалист по наказателно право в първия удобен момент.

Ако темата Ви се е сторила интересна, разгледайте блога за още подобни материали. Там ще намерите още теми в раздел “административно право”, както и в раздел: “наказателно право” .

5/5 - (21 гласа)

1 thoughts on “Изземване на автомобил? Новите промени в НК от 2023 г.

 1. Димитър каза:

  Здравей те казвам се Димитър Илиев Иванов
  Снощи в 23:40 бах спрян от органите на реда и бях тестван за наркотици което чек дрегера отчете положителен за амфетамин, а аз не бях под въздействието на този наркотик не съм употребявал. Дадох кръвен тест и при първа възможност сутринта си направих кръвен тест кой то отчите отрицателно за всеки вид наркотик. Какви са плюсовете в този случай и какво е необходим да се направи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *