Наказателно право

Задържане под стража. Кога ни трябва адвокат?

Задържане. Адвокат.

В днешния материал ще обсъдим видовете задържане и кога ни е нужно съдействие от адвокат по наказателно право. Ще обсъдим също така целите и предпоставките при които могат да ни лишат от свободата. Ще обсъдим и докога е възможно това лишаване.

Какво представлява задържането и как влияе върху основните ни права?

Задържането представлява принудително настаняване на лице в помещенията за задържани лица от полицейските или прокурорските органи. Задържането от органите на реда представлява законосъобразна намеса в личните права на гражданитe, но само когато се касае за извършено правонарушение. Тъй като се касае за основно човешко право – правото на свободно придвижване, отнемането му следва да се предвижда като крайна мярка. Освен уредба в Конституцията, правото ни на свободно предвижване е гарантирано и от европейското и международното право. Чрез чл.5 от Европейската конвенция за защита на правата и основните свободи ЕКПЧОС, страните по конвенцията се задължават да спазват определени условия, при които дадено лице може да бъде лишавано от свободата си. Според тази уредба задържането ни е възможно единствено, когато е предвидено в закон и със предоставянето на съответните гаранции, както и с определена продължителност. В България има няколко основни закона, които предвиждат възможността едно лице да бъде задържано. Ще разгледаме най-основните от тях.

Nota Bene! Най-голямата част от осъдителните решения срещу България в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) са свързани, именно с правата на задържаните лица. Макар държавата да прави известни усилия в посока спазване и подобряването им, то същите продължават да бъдат нарушавани и до днес.

Задържане от полицейските органи по реда на ЗМВР.

Основното и най-често задържане се прави именно по реда на ЗМВР. По този закон едно лице може да бъде задържано, ако е налице някоя от следните хипотези:

 • За лицето има данни, че е извършило престъпление.
 • След надлежно предупреждение, лицето съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба.
 • Когато показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност.
 • При невъзможност да се установи самоличността.
 • Когато е налице отклонение от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата за задържане.
 • Лицето се издирва с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест.
 • В други случаи, определени със закон.

Независимо, заради коя от хипотезите е постановено задържане на лицето, то не може да продължи повече от 24 часа! Единствената хипотеза, при която задържането може да продължи повече от 24 часа, е след изрично постановление на прокурор. Тогава задържането може да бъде удължено до 72 часа. В следващия абзац ще бъде разгледана.

Nota Bene! Заповедта за задържане представлява административен акт и подлежи на обжалване пред съд незабавно.

Независимо от кратковременността на задържането, моят съвет е да се потърси адвокат, защото е възможно да бъдат извършвани следствени действия със задържаното лице. По време на тези действия, присъствието на адвокат пресича възможността лицето, без да иска, да се уличи в извършване на престъпление.

Лишаване от свобода от прокурор до 72 часа по реда на НПК.

Често, когато за едно лице се установи, че вероятно е извършител на престъпление се пристъпва към задържането му от прокурор до 72 часа. Този вид задържане е предвиден, за да може прокурорът документално да подготви искане за вземане на мярка “задържане под стража”. В срокът до 72 часа е нужно прокурорът да внесе искането за задържане в съда. Единствено съдът е компетентен да постанови задържане за повече от 72 часа.  Това, че едно лице е изправено пред съд, не означава, че задължително ще му бъде взета мярка и тя ще е именно най-тежката. Ако сте в такава ситуация, не бързайте да се паникьосвате, а потърсете съдействие от професионалист. Практиката познава много случаи, в които решението на съда се различава от това на прокурора.

Nota Bene! За да се пристъпи към това задържане е необходимо да са налице предпоставките за задържане под стража. Тях ще ги разгледаме по-долу.

Мярка за неотклонение “задържане под стража”

Задържането под стража представлява мярка за неотклонение. Тя е най-тежката, след домашен арест, парична гаранция и подписка. Целта е при постановяване на осъдителна присъда, лицето да не се укрие от правосъдие и да изтърпи наказанието си. Както вече уточнихме, тя се взема единствено от съд, при това в двуинстанционно производство. За да може едно лице да бъде задържано за повече от 72 часа е нужно да са налице следните предпоставки:

 1. Лицето следва да има качеството обвиняем. За да бъде привлечено в това качество следва да са събрани доказателства за вината му и да му е връчено постановление за привличане в това качество.

Nota Bene! На практика е възможно да бъдат събрани доказателства и да бъде връчено такова постановление през това 72-часово прокурорско задържане.

 1. За обвиняемия трябва да е налице обосновано предположение за извършване на престъпление, което се наказва с лишаване от свобода.

Заедно с тези двете предпоставки трябва да е налице НЯКОЯ от останалите две – доказателствата по делото да сочат за:

 • Реална опасност лицето да се укрие.

или

 • Реална опасност лицето да извърши престъпление.

Кога се предполага, че е налице опасност за укриване или извършване на престъпление?

По смисъла на закона реална опасност лицето да се укрие или да извърши друго престъпление се предполага, че е налице, когато:

 • Обвиняемият е привлечен за престъпление, извършено в условията на повторност или рецидив.
 • Обвиняемият е осъждан ефективно за тежко престъпление на повече от 1 година лишаване от свобода и в момента е обвиняем за друго тежко престъпление.
 • Обвиняемият е привлечен за престъпление, за което се предвижда повече от 10 години лишаване от свобода
 • Обвиняемият се укрива и производството се води задочно.

Nota Bene! В производството по вземане на тази мярка е задължително участието на адвокат! Именно негова задача е да обори предположението за наличие на обосновано предположение за извършване на престъпление, както и на реалната опасност от укриване или извършване на престъпление.

Колко време може да продължи задържането под стража?

Времетраенето на едно задържане под стража зависи от две неща. На първо място – престъплението, за което е повдигнато обвинение, както и докъде е стигнало развитието на делото. Максималният срок е 18 месеца, ако за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода повече от 15 години. 8 месеца, когато се касае за престъпление, с предвидено наказание над 5 години и 2 месеца във всичко останали случаи.

Тези срокове се отнасят за досъдебната фаза на производството. Ако разследването в досъдебното производство приключи и прокурорът състави обвинителен акт, то задържането продължава постоянно – до постановяване на присъдата или до промяната на мярката в по-лека. Колко време продължава конкретното досъдебно производство зависи от много фактори. Най-вече сложността на престъплението и количествата събрани доказателства.

Nota Bene! По всяко едно време на задържане, задържаното лице има право да иска промяна на мярката от задържане в друга по-лека! Искането се разглежда от съд, който се произнася в тридневен срок.

Задържане по УБДХ (Указ за борба с дребното хулиганство)

Едно лице, навършило 16 годишна възраст може да бъде задържано по този указ, когато извърши дребно хулиганство. Дребното хулиганство представлява непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по Наказателния кодекс. Най-често такава проява е налице при футболно хулиганство.

Когато едно лице бъде задържано за такава проява, органите следва да го изправят пред съд в срок от 24 часа. Съдът в двуинстанционно производство преценя дали са налице достатъчно доказателства за вината на лицето. Ако се открие, че са налице налага едно от двете възможни наказания – глоба или задържане до 15 дни. Ако наказанието е задържане, то се изпълнява в структурите на МВР. По време на делото, лицето има право и е препоръчително да се представлява от опитен адвокат по наказателно право.

Nota Bene! Наказание по този закон не се счита за осъждане и не се отразява в свидетелството или справката за съдимост.

Ако някой ваш близък е задържан, независимо за какво, то моят съвет е винаги да се обърнете към специалист. Присъствието на адвокат от момента на задържането е основно право на задържаното лице и органите на реда следва да го уважават.

Оцени това post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *