Адвокат Петър Бозов е специализирал се в областта на наказателното право адвокат. Зад гърба си солиден опит, знания и подход с всеки клиент:

Магистър по право с отличен успех от Университета за национално и световно стопанство като още от университета изпитва засилен интерес към областта на наказателното право, включително чрез явяването на множество състезания като участник, но и като капитан на висшето училище. Подпомага сформирането и дейността на Кръжока по наказателно право към ЮФ на УНСС.

Завършва второ висше образование – „Защита на основните права” от Софийски университет Климент Охридски, където придобива задълбочени познания по европейска и междуранордна защита на човешките права. Завършва като отличник на випуска. Темата на магистърска теза е “Основните човешки права в наказателното право и по-конкретно на изтърпяващите наказание лишаване от свобода”

Зачислен е като докторант в катедра Наказателноправни науки към УНСС, с тема “Задържането под стража в българското наказателно право”.

Преминава шестмесечен стаж в Комисията по помилвания. Там натрупва солиден опит в наказателното право чрез докладването на над 100 преписки пред вицепрезидента.

Автор е на множеството статии в областта на наказателното право и защитата на човешките права.

Притежава солиден опит при представителство по наказателни и административнонаказателни дела с множество спечелени дела.

4.6/5 - (90 votes)